عشقی نژاد: انحصار دریافت مجوز تامین سرمایه ها شکسته شد بورس ٢۴ - جواد عشقی نژاد مدیر عامل شرکت سرمایه‌ گذاری مدبران اقتصاد، در خصوص مجوز اخیر تامین سرمایه هلدینگ خلیج فارس طی گفتگویی با خبرنگار بورس٢۴، گفت: پذیره‌ نویسی این تامین سرمایه با نام خلیج فارس انجام خواهد شد و ۴۰ درصد سرمایه آن معادل ۲۰۰ میلیارد تومان در پذیره نویسی عام، تامین خواهد شد. به گفته وی...

بورس۲۴ : جواد عشقی نژاد، مدیر عامل شرکت سرمایه‌گذاری مدبران اقتصاد در خصوص مجوز اخیر تامین سرمایه هلدینگ خلیج فارس به خبرنگار بورس۲۴ گفت: پذیره‌ نویسی این تامین سرمایه با نام خلیج فارس انجام خواهد شد و ۴۰ درصد سرمایه آن معادل ۲۰۰ میلیارد تومان در پذیره نویسی عام، تامین خواهد شد.

وی گفت: فرآیند های دریافت و تاسیس یک تامین سرمایه بسیار پیچیده است ولی به یاری خدا، امیدواریم بتوانیم در ماه های آینده کارهای مقدماتی پذیره نویسی آن را انجام دهیم.

عشقی نژاد گفت: طی دو سال گذشته، اخرین مجوز توسط تامین سرمایه دماوند دریافت شد، اما با این کار، انحصار دریافت مجوز تامین سرمایه ها شکسته شد.

او گفت: البته این موفقیت، با درخواست، پیگیری، کار کارشناسی متخصصان در مجموعه خلیج فارس و مدبران اقتصاد به فوریت به نتیجه رسید.

وی افزود: در حال حاضر مجموعه های زیادی در صف دریافت مجوز هستند ، این پرونده بدون نقص مجوز خود را دریافت کرد.