به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، ریخته گری تراکتورسازی ایران در ١٢ماهه منتهی به اسفند ٩٩ برای هر سهم ١۶٢٩ ریال برای هر سهم سود محقق کرده است که ١۶٨ درصد نسبت به دوره مشابه سال گذشته رشد داشته است.

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، ریخته گری تراکتورسازی ایران در 12ماهه منتهی به اسفند 99 برای هر سهم 1629 ریال برای هر سهم سود محقق کرده است که 168 درصد نسبت به دوره مشابه سال گذشته رشد داشته است.