به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت نفت سپاهان در صد افزایش سرمایه خود را به ۶٠۶ درصد افزایش داد. به این ترتیب سرمایه شرکت به ۶٧١٠ میلیارد تومان خواهد رسید.

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت نفت سپاهان در صد افزایش سرمایه خود را به 606 درصد افزایش داد. به این ترتیب سرمایه شرکت به 6710 میلیارد تومان خواهد رسید.