اولین پروژه مستندسازی تصویری فعالیت های شرکت های تابعه و پروژه فلوتاسیون مس سرچشمه بصورت منظم و دوره ای کلید خورد.

بورس۲۴ : اولین پروژه مستندسازی تصویری فعالیت های شرکت های تابعه و پروژه فلوتاسیون مس سرچشمه بصورت منظم و دوره ای کلید خورد.

حسام اسدی شکاری، سرپرست روابط عمومی بیان کرد: این رویکرد جدید به دستور مدیرعامل محترم و با نگاهی مثبت و معرفی بیشتر و بهتر فعالیت های شرکت های زیر مجموعه به بازار سرمایه آغاز شده است و بصورت منظم ادامه خواهد داشت.

منبع: روابط عمومی سرمایه گذاری مس سرچشمه