به گزارش بورس ٢۴، بانک گردشگری ۴.٧٢ درصد سهام شرکت مجتمع پتروصنعت گامرون را به قیمت پایه هر سهم ٣٨٨،٩۴۴ ریال در تاریخ ١٠ خرداد عرضه عمده می کند.

به گزارش بورس۲۴ ، بانک گردشگری 4.72 درصد سهام شرکت مجتمع پتروصنعت گامرون را به قیمت پایه هر سهم 388،944 ریال در تاریخ 10 خرداد عرضه عمده می کند.