به گزارش بورس ٢۴،اوراق اختیار فروش تبعی بر روی سهام فجر انرژی خلیج فارس به قیمت اعمال ٢۶۴٠١ ریال و تاریخ سررسید ١١ اردیبهشت ماه ١۴٠١ منتشر می شود.دوره معاملاتی از ٢۵ اردیبهشت آغاز می شود.

به گزارش بورس۲۴ ،اوراق اختیار فروش تبعی بر روی سهام فجر انرژی خلیج فارس به قیمت اعمال 26401 ریال و تاریخ سررسید 11 اردیبهشت ماه 1401 منتشر می شود.دوره معاملاتی از 25 اردیبهشت آغاز می شود.