به گزارش بورس ٢۴،نماد شرکت سرمایه گذاری هامون صبا در فهرست نرخ های بازار اول فرابورس ایران درج گردید.

به گزارش بورس۲۴ ،نماد شرکت سرمایه گذاری هامون صبا در فهرست نرخ های بازار اول فرابورس ایران درج گردید.