به گزارش بورس ٢۴، سازمان خصوصی سازی در نظر دارد ، ۴٩ درصد سهام شرکت تولید و بهره برداری سد و نیروگاه شهید عباسپور متعلق به شرکت سهامی مدیریت منابع آب ایران را به قیمت پایه کل حدود ۶٢ میلیارد تومان، در تاریخ ٢٢ خرداد عرضه می کند.

به گزارش بورس۲۴ ، سازمان خصوصی سازی در نظر دارد ، 49 درصد سهام شرکت تولید و بهره برداری سد و نیروگاه شهید عباسپور متعلق به شرکت سهامی مدیریت منابع آب ایران را به قیمت پایه کل حدود 62 میلیارد تومان، در تاریخ 22 خرداد عرضه می کند.