به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ ، شرکت پارس خودرو در ١ ماهه منتهی به فروردین سال جاری از فروش محصولات خود ۴٣١ میلیارد تومان درآمد کسب نمود.

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت پارس خودرو در 1 ماهه منتهی به فروردین سال جاری از فروش محصولات خود 431 میلیارد تومان درآمد کسب نمود.