به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ ، شرکت سایپا در ١ ماهه منتهی به فروردین سال جاری از فروش محصولات خود ٢١٩٨ میلیارد تومان درآمد کسب نمود. گفتنی است مبلغ فروش این شرکت در مدت ١ ماهه در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ٢٢٢ درصد رشد داشته است.

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت سایپا در 1 ماهه منتهی به فروردین سال جاری از فروش محصولات خود 2198 میلیارد تومان درآمد کسب نمود. گفتنی است مبلغ فروش این شرکت در مدت 1 ماهه در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 222 درصد رشد داشته است.