به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ ، شرکت ایران خودرو در ١ ماهه منتهی به فروردین سال جاری از فروش محصولات خود ۴۴٧٣ میلیارد تومان درآمد کسب نمود. گفتنی است مبلغ فروش این شرکت در مدت ١ ماهه در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ١٠۵٨ درصد رشد داشته است.گزارش بسیار خوبی است.

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت ایران خودرو در 1 ماهه منتهی به فروردین سال جاری از فروش محصولات خود 4473 میلیارد تومان درآمد کسب نمود. گفتنی است مبلغ فروش این شرکت در مدت 1 ماهه در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 1058 درصد رشد داشته است.گزارش بسیار خوبی است.