به گزارش بورس ٢۴، دامنه نوسان در بازار اول و دوم شرکت های فرابورس ایران به مثبت منفی ۵درصد،تابلو زرد مثبت منفی ٣ درصد، تابلو نارنجی مثبت منفی ٢درصد و تابلو قرمز به مثبت منفی ١درصد از تاریخ ٢۵ اردیبهشت تغییر می یابد. گفتنی است حداقل ارزش مبنا در بازار اول و دوم فرابورس ١۵ میلیارد ریال، تابلو زرد ١٠ میلیارد ریال ، تابلو نارنجی ۵ میلیارد ریال و تابلو قرمز ٢.۵ میلیارد ریال تعیین شد.

به گزارش بورس۲۴ ، دامنه نوسان در بازار اول و دوم شرکت های فرابورس ایران به مثبت منفی 5درصد،تابلو زرد مثبت منفی 3 درصد، تابلو نارنجی مثبت منفی 2درصد و تابلو قرمز به مثبت منفی 1درصد از تاریخ 25 اردیبهشت تغییر می یابد.
گفتنی است حداقل ارزش مبنا در بازار اول و دوم فرابورس 15 میلیارد ریال، تابلو زرد 10 میلیارد ریال ، تابلو نارنجی 5 میلیارد ریال و تابلو قرمز 2.5 میلیارد ریال تعیین شد.