به گزارش کدال نگر بورس٢۴،شرکت بازار گستر پگاه منطقه ۴ در شرکت پخش سراسری بازار گستر پگاه ادغام شد.

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ،شرکت بازار گستر پگاه منطقه 4 در شرکت پخش سراسری بازار گستر پگاه ادغام شد.