به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران از واگذاری ٢١ واحد از واحدهای خریداری شده پروژه سپهر اصفهان طی ٢ قرارداد به شرکت صندوق تعاون و سرمایه گذاری مسکن وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح (ساصد) خبر داد.

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران از واگذاری 21 واحد از واحدهای خریداری شده پروژه سپهر اصفهان طی 2 قرارداد به شرکت صندوق تعاون و سرمایه گذاری مسکن وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح (ساصد) خبر داد.