به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت بهساز کاشانه تهران اعلام نمود مناقصه مشارکت در ساخت پروژه شهرک صنعتی هایتک به مساحت ٢.٠٠٠.٠٠٠ متر مربع در شهر تهران متقاضی نداشت

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت بهساز کاشانه تهران اعلام نمود مناقصه مشارکت در ساخت پروژه شهرک صنعتی هایتک به مساحت 2.000.000 متر مربع در شهر تهران متقاضی نداشت