به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت صنعتی پارس مینو در ١٢ماهه منتهی به اسفند ٩٩ سود ناخالص در این دوره با۶١ درصد رشد به ٢۵٢میلیارد تومان و سود خالص با رشد ٢۵ درصدی به ١۴۵میلیارد تومان رسید.