به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت کارخانجات مخابراتی ایران اعلام کرد در تاریخ ١۴٠٠/٠٢/٢٠ در مناقصه شماره ٩٩/۴٠ شرکت ارتباطات زیرساخت با موضوع "مناقصه خرید تجهیزات و خدمات توسعه مرکز داده شارع ٢ " شرکت نموده و پس از بازگشایی پاکات و طی فرآیند قانونی، در صورتیکه نتیجه نهایی مشخص و ابلاغ گردد، موضوع بدون فوت وقت به اطلاع سهامداران و ذینفعان محترم خواهد رسید.