به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت پتروشیمی امیر کبیر در ١٢ ماهه منتهی به اسفند ٩٩ برای هر سهم ١٠٩۴۵ ریال سود محقق کرد که به نسبت دوره قبل رشد ١٠۴١ درصدی داشته است.

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت پتروشیمی امیر کبیر در 12 ماهه منتهی به اسفند 99 برای هر سهم 10945 ریال سود محقق کرد که به نسبت دوره قبل رشد 1041 درصدی داشته است.