به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت صنعتی و شیمیائی رنگین اعلام نمود نرخ فروش کلیه رنگهای ساختمانی بدلیل افزایش قیمت مواد اولیه بطور میانگین ٣٠ درصد افزایش یافته است.

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت صنعتی و شیمیائی رنگین اعلام نمود نرخ فروش کلیه رنگهای ساختمانی بدلیل افزایش قیمت مواد اولیه بطور میانگین 30 درصد افزایش یافته است.