به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت کارخانه های تولیدی و صنعتی ثابت خراسان در خصوص برخی موارد عملکرد شفاف سازی نمود.

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت کارخانه های تولیدی و صنعتی ثابت خراسان در خصوص برخی موارد عملکرد شفاف سازی نمود.