به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، سازمان بورس در خصوص ابلاغیه دستور العمل نحوه حضور و اعمال حق رای به صورت الکترونیکی در مجامع عمومی اصلاحیه صادر نمود.
ابلاغیه سازمان بورس در خصوص نحوه اعمال حق رای الکترونیکی در مجامع

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، سازمان بورس در خصوص ابلاغیه دستور العمل نحوه حضور و اعمال حق رای به صورت الکترونیکی در مجامع عمومی اصلاحیه صادر نمود.