قیمت مسکن فقط از سمت ریزش های ارزی وارد مسیر کاهشی نشده بلکه ترس مالیاتی محتکران مسکن هم شیب این مسیر را بیشتر کرده است. صاحبان خانه های خالی از سکنه از ترس اینکه به زودی مجبور به پرداخت مالیات سنگین شوند در تکاپوی فروش هستند.

بورس۲۴ : قیمت مسکن فقط از سمت ریزش های ارزی وارد مسیر کاهشی نشده بلکه ترس مالیاتی محتکران مسکن هم شیب این مسیر را بیشتر کرده است.

صاحبان خانه های خالی از سکنه از ترس اینکه به زودی مجبور به پرداخت مالیات سنگین شوند در تکاپوی فروش هستند.

البته کارشناسان اقتصادی در این باره تاکید می کنند ترس مالیاتی آنچنانی هنوز در بازار مسکن شکل نگرفته است بلکه ترس واقعی از آبرفت سود فروش ملک در آینده است.

قیمت مسکن درست است که طی یکسال گذشته 2 برابر شده اما اگر وضعیت اقتصادی و سیاسی بهبود پیدا کند نه تنها جریان رشد قیمت متوقف می شود که منحنی حرکت قیمت ها نزولی خواهد شد و سودها از بین می رود.

زمزمه هایی وجود دارد که اگر توافقی در وین حاصل شود قیمت مسکن ظرف نیمسال یک سوم کاهش پیدا خواهد کرد.

کاهش قیمت مسکن در مناطق یک تا 6 خیلی بیشتر از دیگر مناطق شهر تهران خواهد بود.

قیمت مسکن در 4 سال گذشته در شمال شهر تهران به صورت متوسط 8 برابر شده است در حالی که در جنوب تهران قیمت ها حدود 6 برابر شد.

بنابراین بازگشت قیمت مسکن از سطح سال گذشته در شمال شهر تهران زودتر و شدیدتر اتفاق خواهد افتاد.