گفت و گو با مدیرعامل این چند رشته ای صنعتی، درخصوص پورتفوی بورسی و غیر بورسی آخرین خبرها از صبا فولاد خلیج فارس، پتروشیمی مسجد سلیمان و ...