به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت با عنایت به اتمام مهلت استفاده از مجوز افزایش سرمایه شماره DPM-IOP-٩٩A-٢۴١ مورخ ١٣٩٩.١٢.٢۵ و موافقت سازمان بورس واوراق بهادار مهلت استفاده از مجوز افزایش سرمایه شرکت فولاد مبارکه به مدت ٣٠ روز و تا تاریخ ١۴٠٠.٠٣.٢٢ تمدید گردید

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت با عنایت به اتمام مهلت استفاده از مجوز افزایش سرمایه شماره DPM-IOP-99A-241 مورخ 1399.12.25 و موافقت سازمان بورس واوراق بهادار مهلت استفاده از مجوز افزایش سرمایه شرکت فولاد مبارکه به مدت 30 روز و تا تاریخ 1400.03.22 تمدید گردید