به گزارش بورس ٢۴، نماد های «قجام» و «قیستو» از تاریخ ٢٠ اردیبهشت ١۴٠٠ به روش مبتنی بر حراج بازارگردانی می شود.

به گزارش بورس۲۴ ، نماد های «قجام» و «قیستو» از تاریخ 20 اردیبهشت 1400 به روش مبتنی بر حراج بازارگردانی می شود.