به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ ، شرکت فولاد مبارکه در فروردین سال جاری از فروش محصولات خود ٩٠٨۵ میلیارد تومان درآمد کسب نمود . گفتنی است مبلغ فروش این شرکت در مدت ١ ماهه در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ٢۵٣ درصد رشد داشته است.فروش فروردین ١۴٠٠ به جز فروش اسفند ١٣٩٩ از بقیه ماه های سال ٩٩ بیشتر می باشد.گزارش خوبی است.

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت فولاد مبارکه در فروردین سال جاری از فروش محصولات خود 9085 میلیارد تومان درآمد کسب نمود . گفتنی است مبلغ فروش این شرکت در مدت 1 ماهه در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 253 درصد رشد داشته است.فروش فروردین 1400 به جز فروش اسفند 1399 از بقیه ماه های سال 99 بیشتر می باشد.گزارش خوبی است.