بر اساس گزارش های ماهانه منتشره از میان سه شرکت چکاپا، چکاوه و چکارن که در گروه محصولات کاغذی در بازار سرمایه فعالیت دارند، چکارن در سال ٩٩ با افت تولید نسبت به سال ٩٨ مواجه شد اما حجم تولیدات شرکت های چکاپا و چکاوه به ترتیب ۶ و ١ درصد بیشتر از سال ٩٨ بود.