به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت ارتباطات سیار ایران سهامداران خود را برای شرکت در مجمع عمومی عادی سالیانه فراخواند.

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت ارتباطات سیار ایران سهامداران خود را برای شرکت در مجمع عمومی عادی سالیانه فراخواند.