این ۵ برابر شدن قیمت به معنای تغییرات انتهای دوره سه ساله نسبت به ابتدای دوره نیست بلکه به معنای رشد قیمت های میانگین سالانه است.

بورس۲۴ : قیمت مسکن در سه سال گذشته در مجموع ۵ برابر شد.

این ۵ برابر شدن قیمت به معنای تغییرات انتهای دوره سه ساله نسبت به ابتدای دوره نیست بلکه به معنای رشد قیمت های میانگین سالانه است.

رشد ۴۰۰ درصدی قیمت مسکن طلب می کند قیمت ها در زمان مشخص ریزش کند و به سطح معقول خود برسد.

سطح معقول قیمت مسکن را سطح پایین رفته نرخ ارز تعیین می کند!

سرعت کاهش نرخ دلار در هفته ای که گذشت حدودا ۸ برابر ماه فروردین شد.

این افت دلار نیروی پتانسیل در بازار مسکن برای کاهش قیمت بوجود آورده است. نیروی پتانسیل دیر یا زود به انرژی جنبشی تبدیل می شود و روی قیمت ملک تاثیر می گذارد.

مسکن از سال ۹۷ تا الان دلار را تعقیب کرده است و همچنان هم تعقیب می کند.

دلار ۲۰ هزار تومانی به معنای آپارتمان مترمربعی ۲۲ تا ۲۳ میلیون تومانی است!