مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سیمان خاش به منظور تصویب صورتهای مالی شرکت منتهی به سال مالی ٣٠/١٢/٩٩ امروز چهارشنبه ١۵ اردیبهشت ماه، برگزار شد.