انتشار صورت های مالی ٣ ماهه در پاکسان وادامه یافتن روند صعودی سود سازی در این شرکت سبب شد تا سهم همچنان امید های زیادی را در بین سهامداران خود مبنی بر رشد بیشتر سود و تاثیرات این امر بر روند معاملاتی سهم بگذارد.

بورس۲۴ : انتشار صورت های مالی 3 ماهه در پاکسان وادامه یافتن روند صعودی سود سازی در این شرکت سبب شد تا سهم همچنان امید های زیادی را در بین سهامداران خود مبنی بر رشد بیشتر سود و تاثیرات این امر بر روند معاملاتی سهم بگذارد.

پاکسان در 3 ماهه با 13 درصد رشد سود خالص همراه و به سود نزدیک 38 میلیاردی رسیده است .

شرکت در حالی در 3 ماهه به فروش 525 میلیاردی رسیده که برای 9 ماهه باقی سال پیشبینی فروش 1871 میلیاردی داشته و به عبارتی هر 3 ماه یکبار بیش از 620 میلیارد را دارد پس در گزارشات دوره های بعدی شاهد سودهای بهتری در این سهم خواهیم بود.

فروش های طوفانی پاکسان همچنان ادامه و به نسبت دوره مشابه سال قبل تغییرات مثبت سنگینی داشته است؛ با فروش 75 میلیاردی فروردین ماه جمع فروش شرکت در 4 ماهه به 600 میلیارد تومان رسیده است.

فروش شرکت با رشد بسسیار خوب 107 درصدی در 4 ماهه امسال به نسبت دوره مشابه سال قبل همراه شده است.

همچنین شرکت برنامه جذاب افزایش سرمایه 298 درصدی را از سود انباشته و سلب حق تقدم سهام دارد که شرکت در این افزایش سرمایه می تواند سود مناسبی برای سهامداران میان مدتی پاکسان داشته باشد این افزایش سرمایه به تایید حسابرس رسیده و در انتظار صدور مجوز توسط سازمان بورس می باشد.