به گزارش بورس ٢۴، اوراق اختیار فروش تبعی بر روی سهام بانک ملت با تاریخ سررسید ۴ آبان ١۴٠١ با قیمت اعمال ۶،١٠٠ ریال، بر روی سهام پالایش بانک تجارت با تاریخ سررسید ١٧ آبان ١۴٠١ و قیمت اعمال ٣،۶٠٠ ریال و بر روی سهام سایپا با تاریخ سررسید ١۶ آبان ١۴٠١ و قیمت اعمال ٢،٧۵٠ ریال منتشر می شود.

به گزارش بورس۲۴ ، اوراق اختیار فروش تبعی بر روی سهام بانک ملت با تاریخ سررسید 4 آبان 1401 با قیمت اعمال 6،100 ریال، بر روی سهام پالایش بانک تجارت با تاریخ سررسید 17 آبان 1401 و قیمت اعمال 3،600 ریال و بر روی سهام سایپا با تاریخ سررسید 16 آبان 1401 و قیمت اعمال 2،750 ریال منتشر می شود.