به گزارش بورس ٢۴، اوراق اختیار فروش تبعی بر روی سهام پالایش نفت تهران با تاریخ سررسید ١١ آبان ١۴٠١ با قیمت اعمال ١٢،٠٠٠ ریال، بر روی سهام پالایش نفت بندرعباس با تاریخ سررسید ١۵ آبان ١۴٠١ و قیمت اعمال ٢٩،۵٠٠ ریال و بر روی سهام ایران خودرو با تاریخ سررسید ٣ آبان ١۴٠١ و قیمت اعمال ٢،٨۵٠ ریال منتشر می شود.

به گزارش بورس۲۴ ، اوراق اختیار فروش تبعی بر روی سهام پالایش نفت تهران با تاریخ سررسید 11 آبان 1401 با قیمت اعمال 12،000 ریال، بر روی سهام پالایش نفت بندرعباس با تاریخ سررسید 15 آبان 1401 و قیمت اعمال 29،500 ریال و بر روی سهام ایران خودرو با تاریخ سررسید 3 آبان 1401 و قیمت اعمال 2،850 ریال منتشر می شود.