به گزارش بورس ٢۴، اوراق اختیار فروش تبعی بر روی سهام بانک صادرات با تاریخ سررسید ١٠ آبان ١۴٠١ با قیمت اعمال ٣،٢٠٠ ریال، بر روی سهام پالایش نفت اصفهان با تاریخ سررسید ١۴ آبان ١۴٠١ و قیمت اعمال ١۴،۵٠٠ریال و بر روی سهام مخابرات ایران با تاریخ سررسید ١٨ آبان ١۴٠١ و قیمت اعمال ١٣،٢٠٠ ریال منتشر می شود.

به گزارش بورس۲۴ ، اوراق اختیار فروش تبعی بر روی سهام بانک صادرات با تاریخ سررسید 10 آبان 1401 با قیمت اعمال 3،200 ریال، بر روی سهام پالایش نفت اصفهان با تاریخ سررسید 14 آبان 1401 و قیمت اعمال 14،500ریال و بر روی سهام مخابرات ایران با تاریخ سررسید 18 آبان 1401 و قیمت اعمال 13،200 ریال منتشر می شود.