به گزارش بورس ٢۴، اوراق اختیار فروش تبعی بر روی سهام هلندیگ خلیج فارس با تاریخ سررسید ١٩ آبان ١۴٠١ با قیمت اعمال ١٢،٠٠٠ ریال، بر روی سهام ملی صنایع مس ایران با تاریخ سررسید ٨ آبان ١۴٠١ و قیمت اعمال ١۶،٠٧٠ و بر روی سهام فولاد مبارکه اصفهان با تاریخ سررسید ٧ آبان ١۴٠١ و قیمت اعمال ١۶،٧٠٠ ریال منتشر می شود.

به گزارش بورس۲۴ ، اوراق اختیار فروش تبعی بر روی سهام هلندیگ خلیج فارس با تاریخ سررسید 19 آبان 1401 با قیمت اعمال 12،000 ریال، بر روی سهام ملی صنایع مس ایران با تاریخ سررسید 8 آبان 1401 و قیمت اعمال 16،070 و بر روی سهام فولاد مبارکه اصفهان با تاریخ سررسید 7 آبان 1401 و قیمت اعمال 16،700 ریال منتشر می شود.