به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ ، شرکت پاکسان در ٣ ماهه منتهی به اسفند ٩٩ برای هر سهم ٣۵١ ریال سود محقق کرد که به نسبت دوره قبل رشد ١٣ درصدی داشته است. سود ناخالص در این دوره با ۵ درصد رشد به ۶٧ میلیارد تومان و سود خالص به ٣٨ میلیارد تومان رسید.

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت پاکسان در 3 ماهه منتهی به اسفند 99 برای هر سهم 351 ریال سود محقق کرد که به نسبت دوره قبل رشد 13 درصدی داشته است. سود ناخالص در این دوره با 5 درصد رشد به 67 میلیارد تومان و سود خالص به 38 میلیارد تومان رسید.