به گزارش کدال نگر بورس ٢۴،هیئت مدیره بیمه حافظ افزایش سرمایه ١١٣٠ درصدی از محل آورده نقدی سهامداران را تصویب کرد.

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ،هیئت مدیره بیمه حافظ افزایش سرمایه 1130 درصدی از محل آورده نقدی سهامداران را تصویب کرد.