مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سیمان ارومیه به منظور تصویب صورتهای مالی سال مال منتهی به ٣٠/١٢/٩٩ امروز دوشنبه ١٣ اردیبهشت ماه، برگزار شد.