مجمع شرکت نیرو کلر با حضور ۶٧ درصد سهامداران امروز به منظور تصویب صورت های مالی برگزار شد.