به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، بانک پاسارگاد اعلام نمود نرخ تسعیر اقلام پولی دارایی ها و بدهی های ارزی بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی برای گزارشگری مالی پایان سال مالی ١٣٩٩ به منظور اعمال در دفاتر بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی و تهیه صورت های مالی ، مبلغ ١٩٠.٠٠٠ ریال برای هر یورو (مبلغ ١۵٩.٠٠٠ ریال برای هر دلار آمریکا) و سایر اسعار بر مبنای نرخ برابری آن به یورو در پایان اسفند ماه سال ١٣٩٩ تعیین شد.
بانک پاسارگاد از آثار تسعیر نرخ ارز خبر داد

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، بانک پاسارگاد اعلام نمود نرخ تسعیر اقلام پولی دارایی ها و بدهی های ارزی بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی برای گزارشگری مالی پایان سال مالی 1399 به منظور اعمال در دفاتر بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی و تهیه صورت های مالی ، مبلغ 190.000 ریال برای هر یورو (مبلغ 159.000 ریال برای هر دلار آمریکا) و سایر اسعار بر مبنای نرخ برابری آن به یورو در پایان اسفند ماه سال 1399 تعیین شد. (لازم به ذکر است نرخ تسعیر مزبور برای سال 1398 مبلغ 102.000 ریال برای ارز یورو و 90.000 ریال برای ارز دلار و سایر اسعار بر مبنای نرخ برابری آنها با یورو در نظرگرفته شده است) فلذا با توجه به وضعیت مثبت باز ارزی بانک حدود ششصد و شصت میلیون دلار و همچنین با اعمال نرخ های قید شده در بخشنامه فوق الذکر و لحاظ هزینه مطالبات مشکوک الوصول و مالیات متعلقه، قطعاً بانک با افزایش درآمد مواجه خواهد گردید که تعیین آثار واقعی آن بر صورت سود و زیان بانک، مستلزم تکمیل فرآیند تهیه صورت های مالی بانک و حسابرسی آن و نیز رسیدگی مقامات مالیاتی خواهد بود.