به گزارش بورس ٢۴،بازارگردانی نماد شرکت ارتباطات سیار ایران توسط صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید ،از تاریخ ١٣ اردیبهشت پایان می یابد.

به گزارش بورس۲۴ ،بازارگردانی نماد شرکت ارتباطات سیار ایران توسط صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید ،از تاریخ 13 اردیبهشت پایان می یابد.