بورس ٢۴ : مدیر امور سهام شرکت فولاد آلیاژی ایران درخصوص معافیت مالیاتی شرکت و تاثیرات ناشی از آن اقدام به شفاف سازی کرد. امیر جعفری به خبرنگار بورس ٢۴ گفت : با عنایت به این که شرکت فولاد آلیاژی ایران در مناطق کمتر توسعه یافته واقع است و تولیدات این شرکت در فهرست اولویت یک موضوع تصویب نامه هیات وزیران در اجرای ماده ۱۳۲ قانون مستقیم مالیاتی قرار گرفته بود، از معافیت ۱۲ ساله( از تاریخ ۱۲ دی ماه سال ۷۸ تا ۱۱ دی ماه سال ۹۰) برخوردار شد. وی گفت: این معافیت ها تا سال ۹۰ به واحد مالیاتی اعطا شد، اما به استناد بند ب ماده ۱۵۹ قانون برنامه توسعه میزان معافیت های واحدهای صنعتی معدنی مناطق کمتر توسعه یافته را تا سقف معافیت‌های منظور شده در مناطق آزاد تجاری صنعتی افزایش یافت، بنابراین ما می دانستیم این معافیت برای سال ۹۰ تا۹۵ منظور نشده بود.

بورس۲۴ : مدیر امور سهام شرکت فولاد آلیاژی ایران درخصوص معافیت مالیاتی شرکت و تاثیرات ناشی از آن اقدام به شفاف سازی کرد.

امیر جعفری به خبرنگار بورس۲۴ گفت : با عنایت به این که شرکت فولاد آلیاژی ایران در مناطق کمتر توسعه یافته واقع است و تولیدات این شرکت در فهرست اولویت یک موضوع تصویب نامه هیات وزیران در اجرای ماده ۱۳۲ قانون مستقیم مالیاتی قرار گرفته بود، از معافیت ۱۲ ساله( از تاریخ ۱۲ دی ماه سال ۷۸ تا ۱۱ دی ماه سال ۹۰) برخوردار شد.

وی گفت: این معافیت ها تا سال ۹۰ به واحد مالیاتی اعطا شد، اما به استناد بند ب ماده ۱۵۹ قانون برنامه توسعه میزان معافیت های واحدهای صنعتی معدنی مناطق کمتر توسعه یافته را تا سقف معافیت‌های منظور شده در مناطق آزاد تجاری صنعتی افزایش یافت، بنابراین ما می دانستیم این معافیت برای سال ۹۰ تا۹۵ منظور نشده بود.

به گفته وی، طبق شکوائیه به امور مالیاتی و مرکز عالی دادخواهی مالیاتی ، توانستیم رای هیات سه نفره موضوع ماده ۲۵۱ مکرر قانون مالیات های مستقیم را بگیریم و به این منظور توانستیم مجموعا برای سال ۹۰ تا ۹۵ بالغ بر ۵۴ میلیارد تومان معافیت مالیاتی اخذ کنیم.

وی گفت: شرکت به دنبال این است که بتواند این معافیت ها را برای سال ۹۶ و ۹۸ اخذ کند که به محض انجام این مهم اطلاع رسانی خواهد شد.