​اگر شاهد نتایج مثبتی در مذاکرات باشیم آثار آن در بخش های مختلف اقتصاد قابل مشاهد خواهد بود و بورس نیز شامل آن خواهد شد و سرعت سامان یافتن بازار را تسریع خواهد کرد.