به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت گلوکوزان در مدت ٧ ماهه منتهی به فروردین حدود ۵٠۶ میلیارد تومان درآمد فروش داشت.فروش اسفند ۶٨ میلیارد تومان می باشد.

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت گلوکوزان در مدت 7 ماهه منتهی به فروردین حدود 506 میلیارد تومان درآمد فروش داشت.فروش اسفند 68 میلیارد تومان می باشد.