به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ ، شرکت پاکسان در ۴ ماهه منتهی به فروردین سال جاری از فروش محصولات خود ۶٠٠ میلیارد تومان درآمد کسب نمود که نسبت به مدت مشابه قبل ١٠٧ درصد رشد داشته است.

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت پاکسان در 4 ماهه منتهی به فروردین سال جاری از فروش محصولات خود 600 میلیارد تومان درآمد کسب نمود که نسبت به مدت مشابه قبل 107 درصد رشد داشته است.