به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت حمل و نقل ریلی پارسیان در مدت ٧ ماهه منتهی به فروردین ١۴٠٠ حدود ١٧۴ میلیارد تومان درآمد از فروش محصولات به دست آورد.

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت حمل و نقل ریلی پارسیان در مدت 7 ماهه منتهی به فروردین 1400 حدود 174 میلیارد تومان درآمد از فروش محصولات به دست آورد.