به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ ، شرکت مارگارین در ۴ماهه منتهی به فروردین سال ١۴٠٠ حدود ۴۶۴ میلیارد تومان درآمد حاصل از فروش داشت. گفتنی است مبلغ فروش این شرکت در مدت ۴ ماهه در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ٣٢ درصد رشد داشته است.
فروش ۴ماهه مارگارین بررسی شد

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت مارگارین در 4ماهه منتهی به فروردین سال 1400 حدود 464 میلیارد تومان درآمد حاصل از فروش داشت. گفتنی است مبلغ فروش این شرکت در مدت 4 ماهه در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 32 درصد رشد داشته است.