به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، بانک پاسارگاد در فروردین ١۴٠٠، حدود ٢٣٧۶ میلیارد تومان درآمد از تسهیلات اعطایی خود کسب نمود. هم چنین جمع سود اعطا شده به سپرده های سرمایه گذاری شده در این بانک به ١٧۵٨ میلیارد تومان رسید. تراز این بانک در این ماه ۶١٨ میلیارد تومان مثبت بود.
ثبت یک تراز مثبت دیگر در بانک پاسارگاد

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، بانک پاسارگاد در فروردین 1400، حدود 2376 میلیارد تومان درآمد از تسهیلات اعطایی خود کسب نمود. هم چنین جمع سود اعطا شده به سپرده های سرمایه گذاری شده در این بانک به 1758 میلیارد تومان رسید. تراز این بانک در این ماه 618 میلیارد تومان مثبت بود.