به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ شرکت مارگارین در ٣ ماهه منتهی به اسفند ٩٩ برای هر سهم ۴۵۵ ریال سود محقق کرد که به نسبت دوره قبل رشد ٢٨٢ درصدی داشته است.
تحقق سود ۴۵۵ ریالی در مارگارین

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ شرکت مارگارین در 3 ماهه منتهی به اسفند 99 برای هر سهم 455 ریال سود محقق کرد که به نسبت دوره قبل رشد 282 درصدی داشته است.