به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار در فروردین ماه از معاملات خود حدود ۵۶٩ میلیون تومان سود کسب نمود.

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار در فروردین ماه از معاملات خود حدود 569 میلیون تومان سود کسب نمود.